ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒)
27 พ.ค. 2564
21
21
ที่มา : กองคลัง สำนักงานปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒)
ตกลง