ปล่อยข่าวปลอม อาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
12 ก.ค. 2564
33
0
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์
ปล่อยข่าวปลอม อาจโดนทั้งจำทั้งปรับ
ปล่อยข่าวปลอม อาจโดนทั้งจำทั้งปรับ

          ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง  พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)  ข้อ 11 มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบุว่า... การเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ย่อมเป็นความผิดซึ่งอาจต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตกลง