ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ออก ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
30 ก.ค. 2564
45
10
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ออก ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
MOAC Image
ตกลง