ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 9)
5 ส.ค. 2564
55
13
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุม
ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 9)
MOAC Image
MOAC Image
ตกลง