ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
9 ก.ย. 2564
34
15
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตกลง