การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ
26 เม.ย. 2564
53
37
ที่มา : ก.พ. https://www.ocsc.go.th/node/1870
การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการ
การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ
ตกลง