ขอเชิญ เข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท
30 มี.ค. 2564
64
10
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
ขอเชิญ เข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท

     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร  วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

     คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน  ประชาชนทั่วไป ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน ประเภทประกวด  ประเภทเรื่องสั้น ประเภทบทกวี ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด  เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง ระยะเวลาดำเนินการ เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  รางวัลการประกวด  ประเภทเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ประเภทบทกวี รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา ติดต่อสอบถาม  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492-94 www.facebook.com/phan.waenfah

ตกลง