สรุปเรื่องข้อเสนอเพื่อปรับปรุงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและเงื่อนไขการประกันภัยพืช
29 เม.ย. 2563
164
462
สรุปเรื่องข้อเสนอเพื่อปรับปรุงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและเงื่อนไขการประกันภัยพืช
สรุปเรื่องข้อเสนอเพื่อปรับปรุงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและเงื่อนไขการประกันภัยพืช
ตกลง