คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1017/2563 เรื่อง ยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 มิ.ย. 2563
87
41
คำสั่งจังหวัดชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1017/2563 เรื่อง ยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตกลง