คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ปีเพาะปลูก 2563/2564 / ปีการผลิต 2563 และประมาณการปีเพาะปลูก 2564/2565 / ปีการผลิต 2564
29 ธ.ค. 2563
47
35
คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด
คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ปีเพาะปลูก 2563/2564 / ปีการผลิต 2563 และประมาณการปีเพาะปลูก 2564/2565 / ปีการผลิต 2564
ตกลง