หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ เรื่อง ข้อตกลงการจ้างงานระดับตำบลแภายใต้โครงการเงินกู้ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GOVERNMENT PROCUEMENT : E-GP)
22 มี.ค. 2564
60
59
ตกลง