เพิ่ม "ค่าทำศพ" จากกองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท
20 พ.ค. 2564
368
21
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
เพิ่ม ค่าทำศพ จากกองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท
เพิ่ม "ค่าทำศพ" จากกองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท

เพิ่ม "ค่าทำศพ" จากกองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท  ครม.เห็นชอบปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพให้นายจ้างจ่าย ซึ่งให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาท เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 40,000 บาทตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 

การปรับเพิ่มอัตราค่าทำศพดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการจัดการศพ ซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่  นอกจากนี้ การเพิ่มอัตราฯ ยังให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งสองกองทุน คือ กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ที่กำหนดอัตราเงินค่าทำศพไว้ที่ 50,000 บาท เช่นเดียวกัน

ตกลง