คำสั่งจังหวัดชุมพร ปิดโรงเรียนต่ออีก 1 เดือน
30 ก.ย. 2564
85
0
ที่มา : สวท.ชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร  ปิดโรงเรียนต่ออีก 1 เดือน
คำสั่งจังหวัดชุมพร ปิดโรงเรียนต่ออีก 1 เดือน

คำสั่งจังหวัดชุมพร  ปิดโรงเรียนต่ออีก 1 เดือน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีคำสั่งให้

1. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชุมพร สามารถจัดการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบดังต่อไปนี้     

- การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม (On Air)     

- การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)     

- การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ (On Demand)     

- การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)

2 . ยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดชุมพร เรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในช่วงเวลานี้ ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากสถานการณ์คลี่คลายหรือมีโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาใดมีความพร้อมของระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC ) พิจารณาเห็นชอบและอนุญาตเป็นรายกรณี

3. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในช่วงเวลานี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

ตกลง