คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 0211/2564 เรื่องมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งหรือบริการสินค้าในหมู่บ้านหรือชุมชน
27 ม.ค. 2564
111
47
คำสั่งจังหวัดชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 0211/2564 เรื่องมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งหรือบริการสินค้าในหมู่บ้านหรือชุมชน
ตกลง