ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน(การขอมีบัตร และการขอมีบัตรใหม่) ถึง 31 ธันวาคม 2564
27 ต.ค. 2564
20
2
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน(การขอมีบัตร และการขอมีบัตรใหม่) ถึง 31 ธันวาคม 2564
ตกลง