ตกลง
จำนวนผู้มาติดต่อขอรับบริการจดแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
20 มี.ค. 2563
96
69