ตกลง
จำนวนผู้มาติดต่อขอรับบริการจดแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 เม.ย. 2563
71
57