ตกลง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสืบค้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 เม.ย. 2563
69
40