ตกลง
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
28 เม.ย. 2563
145
0
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยนายเทวินทร์ นรินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวโน้มการทำการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งชี้แจงแนวทางการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์