การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565)
26 พ.ย. 2563
489
1,023
การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565)

ด้วยคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาและประเมินผลภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของประเทศ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ให้มีความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นแนวทางและมาตรการในการติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ในการนี้ เพื่อให้ร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญามีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา และจัดส่งแบบแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-282-4022 หรือทางอีเมล์ contractfarming@moac.go.th หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/33iTtb8 หรือ QR Code ข้างท้ายนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 

(ขยายระยะเวลาแสดงความคิดเห็นถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

 

 

 

ตกลง