จำนวนผู้มาติดต่อขอรับบริการจดแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-2)
5 เม.ย. 2564
73
65
ตกลง