การลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหม ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
4 ม.ค. 2564
60
0
การลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหม
การลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหม ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมและเก็บข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ประกอบการพิจรณากำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา

ตกลง