กิจกรรม ชาวกูแบสีรา ร่วมใจภักดิ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
19 เม.ย. 2567
22
0
กิจกรรมชาวกูแบสีราร่วมใจภักดิ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรม ชาวกูแบสีรา ร่วมใจภักดิ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (19 เม.ย.67) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชาวกูแบสีรา ร่วมใจภักดิ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยมี นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอยะรัง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เข้าสู่พิธีถวายธูปเทียนแพ (เปิดกระทงดอกไม้) พร้อมกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความเคารพ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในครั้งนี้ ได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ ปี 2544 ทำให้ราษฎรชาวบ้านกูแบสีรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

 

การจัดกิจกรรม “ชาวกูแบสีรา ร่วมใจภักดิ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ชาวบ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลผลิตข้าวสาร พันธุ์ข้าวซีบูกันตัง จำนวน 872 กิโลกรัม ที่เพาะปลูกในพื้นที่นาบ้านกูแบสีรา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นมีการถวายผลผลิตทางการเกษตร ลำเลียงข้าวสารขึ้นสู่รถและปล่อยขบวนรถ ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มุ่งหน้าสู่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) จำนวน 5 ต้น ในบริเวณที่จัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

ภาพ/ข่าว : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ตกลง