การประชุมสัมมนา Agricultural Outlook Forum 2021 ครั้งที่ 97 สรรค์สร้างจากนวัตกรรม: หนทางรับมือความเปลี่ยนแปลง Building on Innovation: A Pathway to Resilience
1 เม.ย. 2564
53
26
การประชุมสัมมนาAgriculturalOutlookForum2021ครั้งที่97สรรค์สร้างจากนวัตกรรม:
การประชุมสัมมนา Agricultural Outlook Forum 2021 ครั้งที่ 97 สรรค์สร้างจากนวัตกรรม: หนทางรับมือความเปลี่ยนแปลง Building on Innovation: A Pathway to Resilience
ตกลง