ตกลง
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2560
26 พ.ค. 2560
274
0
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135)
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2560
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2560

 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 3/2560

                       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ

3.1             รายงานสถานการณ์ทางการเงินและสถานะลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3.2  การติดตามระบบบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน

     สงเคราะห์เกษตรกร (ไตรมาส 3)

    3.3  ความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที

          ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุรินทร์  

      และจังหวัดมุกดาหาร ของกรมหม่อนไหม

                       4.2 คู่มือและแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

                             ปีบัญชี 2560

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)