ตกลง
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 5/2560
30 มิ.ย. 2560
1,022
0
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123)
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 5/2560

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2560

                       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ

3.1             รายงานสถานการณ์ทางการเงินและสถานะลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3.2  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีบัญชี 2559

3.3  รายงานความก้าวหน้าของการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้และขอยกเว้นค่าเบี้ยปรับ

        โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์     

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1    การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีบัญชี 2560 ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

                       4.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดชนิด ประเภท และอัตราค่าธรรมเนียมของผลิตผล  

                             เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าต้องเสียค่าธรรมเนียม

                             การส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้า

                       4.3  เพิ่มเติมรายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

                             พ.ศ. 2554

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)