ตกลง
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1 / 2561
11 ม.ค. 2561
357
0
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม จำลอง อันตนโถ ชั้น 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1 / 2561
ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1 / 2561

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 7/2560

                       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานสถานการณ์ทางการเงินและสถานะลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560

3.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2560

3.4 การติดตามระบบบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ไตรมาส 1)

3.5 ขอแจ้งเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)