ตกลง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/ 2562
15 มี.ค. 2562
241
0
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/ 2562

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

                 3.1 เรื่อง รายงานผลตามแผนการติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด 2) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 ของกรมปศุสัตว์ 3) โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา”ของกรมปศุสัตว์

                 3.2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

                 3.3 เรื่อง รายงานการขอชะลอ/ยุติโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 2) โครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ปี 2561 ของกรมปศุสัตว์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

                4.1 เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

                4.2 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่อง ของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image