ตกลง
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัด ราชบุรี
27 มี.ค. 2562
156
0
การประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2562เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัด
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัด ราชบุรี
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image