ตกลง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จังหวัดนครปฐม
27 มี.ค. 2562
157
0
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปนม ยู.เอช.ที บรรจุกล่องของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่20มีนาคม2562เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จังหวัดนครปฐม
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image