ตกลง
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด
16 พ.ค. 2562
69
0
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายโชคดี สรณ์วิโรจน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด สหกรณ์การเกษตรปาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด สหกรณ์การเกษตรขุนยวม จำกัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด และ สหกรณ์การเกษตร คชพ.บ้านห้วยตอง จำกัด เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ให้ความรู้แก่องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด
เมื่อวันที่13พฤษภาคม2562เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image