ตกลง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่2/2562
21 มิ.ย. 2562
163
0
โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง รองประธาน และ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อโปรดทราบครับ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่2/2562

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 เรื่อง รายงานผลตามแผนการติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 1) โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ของกรมปศุสัตว์ 2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image