ตกลง
วันที่ 4 มิ.ย. 62 หัวหน้ากลุ่มติดตามและเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด
10 มิ.ย. 2562
177
0
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสำรวจความพึงพอใจโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ และแปลงหญ้าของสมาชิก
วันที่4มิ.ย.62หัวหน้ากลุ่มติดตามและเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
วันที่ 4 มิ.ย. 62 หัวหน้ากลุ่มติดตามและเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image