ตกลง
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร
10 มิ.ย. 2562
179
0
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสำรวจความพึงพอใจโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ
เมื่อวันที่5มิถุนายน2562เวลา13.00น.เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image