ตกลง
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
10 มิ.ย. 2562
203
0
ได้ลงพื้นติดตามผลการดำเนินงานและทำแบบสำรวจโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม 1.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สมสะอาด 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม 3.กลุ่มเกษตรกรทำนากุดประทาย และ 4.กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เครือข่ายโรงเรียนปศุสัตว์เดชอุดม และได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกดังกล่าว
เมื่อวันที่6มิถุนายน2562เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image