ตกลง
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในพื้นที่โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย โครงการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำนมโคของสหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด
9 ส.ค. 2562
103
0
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ณ สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด จังหวัดนครสวรรค์