ตกลง
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรในกิจกรรมโค-แพะโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” ณ จังหวัดสระแก้ว
9 ส.ค. 2562
132
0
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ พร้อมด้วย 1.นายวัชรินทร์ เอกประเสริฐ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ) 2.นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ) 3.เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 4.เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 5.เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 6.เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง อำเภอวัฒนา 7.เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเขต 2 8. เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 9.เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10.ประธานผู้จัดการและสมาชิก ผู้เข้าร่วมโครงการ 11.เจ้าหน้าที่สำนักงานกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค และตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรในกิจกรรมโค-แพะโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” ณ จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่8-9สิงหาคม2562เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรในกิจกรรมโค-แพะโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” ณ จังหวัดสระแก้ว
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image