ตกลง
รายงานประจำปี 2551
29 ธ.ค. 2551
254
298

รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนสงเคราะห์เกษตร ประจำงบประมาณ 2551
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรในด้านการผลิต การพยุงราคาและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารโดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้สนับสนุนงบประมาณผ่านส่วนราชการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร