ตกลง
แผนเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60
24 ม.ค. 2560
320
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

          ๑. รับทราบสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๙/๖๐ และแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งเป็นการสรุปสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ และเพื่อการเกษตร รวมทั้งแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ รวม ๖ มาตรการ ๒๙ โครงการ วงเงิน ๑๗๓๒๔.๘๒ ล้านบาท ได้แก่
(๑) มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
(๒) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
(๓) มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน
(๔) มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย
(๕) มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และ
(๖) มาตรการจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

          ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันและมีการพัฒนาเทคนิคในการประเมินสถานการณ์ให้แม่นยำมากขึ้น รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งและแผนการเพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงเกษตรกรทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมการเพาะปลูก และช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย