ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
24 ม.ค. 2561
571
546
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งระเบียบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

      ตามประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นั้น 

     กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว

 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งระเบียบ ตามเอกสารที่แนบ