ตกลง
ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
21 ม.ค. 2562
249
198
ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)