ตกลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
22 ส.ค. 2560
573
185

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารและจัดการกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารและจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 กำหนดแนวทางการจัดสรรเงินค่าบริหารและจัดการโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การปรับโครงสร้างและระบบการทำงานของกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ศึกษาและปรับโครงสร้างกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2.3 เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.2.4 สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การพัฒนาการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 กำหนดอัตรากำลังและคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 1.3.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การพัฒนาการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1.4.1 แสวงหาดอกผลจากเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ขัดกับ พ.ร.บ.
กลยุทธ์ที่ 1.4.2 พัฒนาเครื่องมือเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
กลยุทธ์ที่ 1.4.3 เตรียมความพร้อมด้านการเงินในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ 1.4.4 จัดการหนี้กองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.4.5 สร้างระบบกำกับ ติดตาม และตรวจสอบงานแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงกองทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของกองทุน
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 พัฒนาระบบการสื่อสารในระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกลไกการเข้าถึงกองทุนในระดับจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกกองทุน
กลยุทธ์ที่ 2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัยแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม