ตกลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
7 ต.ค. 2562
128
0

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบการจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารและจัดการกองทุน

 กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารและจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การปรับโครงสร้างและระบบการทำงานของกองทุน

   กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

    กลยุทธ์ที่ 1.2.2     เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรของกองทุน

 กลยุทธ์ที่ 1.2.3 สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การพัฒนาการบริหารงานบุคคล

   กลยุทธ์ที่ 1.3.1 กำหนดอัตรากำลังและคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับพันธกิจ

   กลยุทธ์ที่ 1.3.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทุน

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การบริหารจัดการเงินทุนและหนี้กองทุน

    กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เตรียมความพร้อมด้านการเงินในภาวะฉุกเฉิน

    กลยุทธ์ที่ 1.4.2  จัดการหนี้กองทุน

 กลยุทธ์ที่ 1.4.3 สร้างระบบกำกับ ติดตาม และตรวจสอบงานแบบ
  มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงกองทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ ที่ 2.1.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของกองทุน

กลยุทธ์ที่ 2.1.พัฒนาระบบการสื่อสารในระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร และเครือข่ายภายนอกในการเข้าถึงทุน

กลยุทธ์ที่  2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกลไกการเข้าถึงกองทุนในระดับจังหวัด

  กลยุทธ์ที่  2.2.2 พัฒนาความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกกองทุน