ตกลง
วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนศึกษาดูงานสถานที่กักกันโคมีชีวิตข้ามแดนบริเวณชายแดนสปป.ลาว-จีน
1 เม.ย. 2562
1,464
0
คณะถ่ายภาพร่วมกับนาย
คณะถ่ายภาพร่วมกับนาย Wang Shengli ประธานหอการค้านำเข้าอุตสาหกรรมโคเนื้อสิบสองปันนา

วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนศึกษาดูงานสถานที่กักกันโคมีชีวิตข้ามแดน ณ เมืองสิง แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ที่เป็นจุดทดลองการจัดการโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนที่จะส่งโคมีชีวิตเข้าไปเชือดที่ชายแดนจีน รองรับปริมาณโคมีชีวิต ๕๐๐,๐๐๐ ตัวต่อปี โดยจะมีการกักกันโรคที่สถานที่กักกัน ๓๐ วัน และได้เยี่ยมชมสถานที่ตรวจกักกันโคมีชีวิตที่ส่งจากสถานที่กักกันโรคในลาวผ่านช่องทางเหมิงหม่านซึ่งมีระยะทางจุดนำเข้าประมาณ ๖ กม. โดยจุดตรวจสอบกักกันโคในจีนจะทำการตรวจเอกสารคือใบรับรองสุขภาพสัตว์ที่ออกโดยหน่วยงานของสปป.ลาว ใบรับรองแหล่งกำเนิด เป็นต้น

โคที่ผ่านการตรวจกักกันภายใน ๗ วันจะถูกส่งเข้าโรงเชือดที่อยู่ห่างจากสถานที่ตรวจกักกันประมาณ ๓ กม.คาดว่าโรงเชือดจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นโรงเชือดขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการเชือด ๑๒๐-๑๓๐ ตัวต่อชม. ปีละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัวต่อสายการผลิต นอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์โค และห้องเย็นรองรับอย่างครบวงจรด้วย

สถานที่กักกันโคมีชีวิตเฟส ๑ เมืองสิง สปป.ลาว ลงทุนโดย
สถานที่กักกันโคมีชีวิตเฟส ๑ เมืองสิง สปป.ลาว ลงทุนโดย บ. Calabara Guotong Animal Husbandry Development จำกัด
สถานที่กักกันโคมีชีวิตเฟส ๒ เมืองสิง สปป.ลาว ลงทุนโดย
สถานที่กักกันโคมีชีวิตเฟส ๒ เมืองสิง สปป.ลาว ลงทุนโดย บ. LS Chengkang Import Export จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับลาว)
นาย Wang Shengli ประธานหอการค้าฯ แนะนำข้อมูล
ให้กับคณะ
นาย Wang Shengli ประธานหอการค้าฯ แนะนำข้อมูล ให้กับคณะ
สถานที่ตรวจสอบกักกันโคมีชีวิตที่นำเข้าจากสปป.ลาวผ่านช่องทางเหมิงหม่าน
สถานที่ตรวจสอบกักกันโคมีชีวิตที่นำเข้าจากสปป.ลาวผ่านช่องทางเหมิงหม่าน ห่างจากจุดนำเข้าประมาณ ๓ กม
โรงเชือดและโรงงานแปรรูปอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
โรงเชือดและโรงงานแปรรูปอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท Mengla Chengkang Agriculture Food Development จำกัด
มีการกำหนดเขตปลอดโรคระบาด (พื้นที่สีม่วง) เพื่อสร้างสถานที่กักกันโรคก่อนส่งเข้าจีน รัศมี ๓ กม. จากเขตปลอดโรคจะเป็นเขตควบคุมให้ปลอดโรคระบาด (พื้นที่สีส้มเข้ม)
มีการกำหนดเขตปลอดโรคระบาด (พื้นที่สีม่วง) เพื่อสร้างสถานที่กักกันโรคก่อนส่งเข้าจีน รัศมี ๓ กม. จากเขตปลอดโรคจะเป็นเขตควบคุมให้ปลอดโรคระบาด (พื้นที่สีส้มเข้ม) และรัศมี ๔๗ กม. จากเขตควบคุมฯ จะเป็นเขตพื้นที่ขุนโค (พื้นที่สีเขียว)
ภาพสถานที่กักกันโคมีชีวิตหลังผ่านการตรวจสอบกักกัน โดยทำการกักกันไม่เกิน ๗ วัน พื้นที่ประมาณ ๘๓.๓๓ ไร่
ภาพสถานที่กักกันโคมีชีวิตหลังผ่านการตรวจสอบกักกัน โดยทำการกักกันไม่เกิน ๗ วัน พื้นที่ประมาณ ๘๓.๓๓ ไร่ รองรับการกักกันก่อนเข้าโรงเชือด ๕๐๐,๐๐๐ ตัวต่อปี มูลค่าการลงทุน ๑๒๐ ล้านหยวน
ภาพผังโครงการโรงเชือดและโรงงานแปรรูป
ภาพผังโครงการโรงเชือดและโรงงานแปรรูป พื้นที่ ๙๒.๙๒ ไร่ ประกอบด้วย โรงรอเชือด โรงเชือด ห้องเย็น โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคขั้นสูง โรงงานเวชภัณฑ์ชีวภาพ เป็นต้น