ตกลง
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนพบหารือกับกรมเกษรและกิจการชนบทมณฑลยูนนาน
4 เม.ย. 2562
169
0
คณะพบหารือแลกเปลี่ยนกับกรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลยูนนาน
คณะพบหารือแลกเปลี่ยนกับกรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลยูนนาน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)ฯ นำคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์และเอกชนพบหารือกับกรมเกษรและกิจการชนบทมณฑลยูนนาน เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ของมณฑลยูนนาน และหารือความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างกัน

ในด้านปศุสัตว์นั้น กรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลยูนนานรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ ในขณะที่ศุลกากรจะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบกักกันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์มีชีวิตที่มีการนำเข้าส่งออก ในส่วนของ FMD มณฑลยูนนานจัดอยู่ในเขตที่ปลอดการระบาด การป้องกันส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดวัคซีน ในส่วนของ AFS ในมณฑลยูนนานพบกรณีที่มีการระบาดของโรค ๖ กรณี โดย ๕ กรณีสามารถควบคุมและปลดล็อกจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคแล้ว โดยพื้นที่ที่พบการระบาดของ AFS ในรัศมี ๓ กม. จะต้องทำลายสุกรทั้งหมด จำกัดไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เข้าออกบริเวณ ทำการฆ่าเชื้อและควบคุมโรค โดยรัฐบาลจีนจะมีการชดเชยให้กับเกษตรกรตัวละไม่เกิน ๑,๒๐๐ หยวน ตามชนิด ประเภท ขนาด น้ำหนัก ของสุกรที่ถูกทำลาย โดยทางกรมเกษตรฯ ยินดีที่จะร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ของไทยไทยในการแลกเปลี่ยนการเยือนและการฝึกอบรมระหว่างกัน

คณะถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนกรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลยูนนาน
คณะถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนกรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลยูนนาน