ตกลง
วันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ น.ส.ปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) นำคณะผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานด้านการเกษตรคาร์บอนต่ำในนครกว่างโจว
29 เม.ย. 2562
92
0
คณะดูงานการจัดการมูลโคของบริษัท Fengxing Milk จำกัด
คณะดูงานการจัดการมูลโคของบริษัท Fengxing Milk จำกัด

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นำคณะศึกษาดูงานการจัดการมูลโคของบริษัท Fengxing Milk จำกัด โดยได้เยี่ยมชมการเลี้ยงโคนม ซึ่งมีการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ มีการฝังชิพไว้ที่หูของโคเพื่อรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การเลี้ยง การให้อาหาร การเจ็บป่วย และศึกษากระบวนการจัดการมูลโคของบริษัทฯ ซึ่งนำมูลโคที่ได้ผสมกับสารแมกนีเซียมเพื่อทำเป็นปุ๋ยและจำหน่ายต่อไป โดยมีกระบวนการในการแยกของเสียของมูลและปัสสาวะโค เพื่อมิให้ปล่อยก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และศึกษาดูงานการเลี้ยงแมลงวันลาย (Hermetia illucens L.) เพื่อใช้กำจัดขยะของบริษัท Guangzhou AnZhenJie Environmental Protection Technology จำกัด

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นำคณะศึกษาดูงานวัสดุปรับปรุงดิน (soil amendment) และยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility) ของบริษัท Guangdong Association Agricultural Farming Agricultural Technology ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการทางการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงดิน รับจ้างพ่นยา สารกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการรับซื้อผลิตภัณฑ์ผักจากเกษตรกรเพื่อจำหน่าย โดยมีทั้งรูปแบบการรับซื้อแบบ Contract Farming   การรับซื้อจากเกษตรกรที่มาใช้บริการในการปรับปรุงดินหรือพ่นยา  โดยมีการรับประกันคุณภาพของผลผลิต

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นำคณะศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในตู้คอนแทนเนอร์ที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องทิ้งน้ำเสีย ณ ต.ตงชง เขตพานหยู นครกว่างโจว ของบริษัท Guanxing Agricultural Science and Technology  จำกัด ซึ่งผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเลี้ยงปลา เพื่อใช้ในอาคารแบบปิด หรือแบบกลางแจ้ง เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีแหล่งน้ำจำกัด ประหยัดพื้นที่ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถควบคุมโรคได้ สะดวกในการจับปลา ใช้แรงงานน้อย

คณะดูงานการจัดการมูลโคของบริษัท Fengxing Milk จำกัด
คณะดูงานการจัดการมูลโคของบริษัท Fengxing Milk จำกัด
คณะดูงานการเลี้ยงแมลงวันลาย
คณะดูงานการเลี้ยงแมลงวันลาย เพื่อใช้กำจัดขยะของบริษัท Guangzhou AnZhenJie Environmental Protection Technology จำกัด
คณะดูงานวัสดุปรับปรุงดิน
คณะดูงานวัสดุปรับปรุงดิน และยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินของบริษัท Guangdong Association Agricultural Farming Agricultural Technology
คณะหารือกับบริษัท Guanxing Agricultural Science and Technology  จำกัด
คณะหารือกับบริษัท Guanxing Agricultural Science and Technology จำกัด
คณะดูงานการเลี้ยงปลาในตู้คอนแทนเนอร์
คณะดูงานการเลี้ยงปลาในตู้คอนแทนเนอร์
คณะดูงานการเลี้ยงปลาในตู้คอนแทนเนอร์
คณะดูงานการเลี้ยงปลาในตู้คอนแทนเนอร์