ตกลง
ราคาขายส่งกระเทียมที่ตลาดค้าส่งผักในจีนตอนใต้ และตลาดค้าส่งอื่น ๆ ของจีน เดือนพฤศจิกายน 2562
1 ธ.ค. 2562
63
49