ตกลง
ภาพกิจกรรมการสัมมนา "บทบาทของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุนภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ"
2 ส.ค. 2560
1,260
0
ภาพกิจกรรมการสัมมนา
ภาพกิจกรรมการสัมมนา "บทบาทของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุนภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ"
การประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุนภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2556 ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีความเข้าใจบทบาทของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ สภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรทั้งประเทศ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความคาดหวังของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด” โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติการบรรยาย เรื่อง "การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดทำแผน แม่บทพัฒนาการเกษตรของสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด” และ เรื่อง "โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด” โดย นายมนตรี ถาวร ที่ปรึกษาสำนักงานสภา เกษตรกรแห่งชาติด้านยุทธศาสตร์การเกษตรเสวนาในหัวข้อ "แนวทางในการประสานการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด” โดย 1. นายอรรถจิต รงค์ทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 2. นายนิเวส โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 3. นายมนตรี บุญญะยูวะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 4. นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ดำเนินการเสวนาโดย นายชัยภัทร เกษมณี นิติกรปฏิบัติการ กกจ.
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image