หน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (Job Description)
28 เม.ย. 2560
937
724
ตกลง