ตกลง
เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ นร 1008.3.2/339
1 มิ.ย. 2559
732
643